Kazuhito Yamashita (JAPON)
julio 2, 2015
Christina Sandsengen (NORUEGA)
julio 2, 2015