Alberto Puerto (CUBA)
julio 2, 2015
Kazuhito Yamashita (JAPON)
julio 2, 2015